Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN OH HAPPY DAY STYLING

DEFENITIES:
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden te weten Oh happy day: Kristel van der Zwan Eggink, handelend onder de naam Oh happy day styling, gevestigd te Leiderdorp, Hoofdstraat 206, 2351 AR Leiderdorp en ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 65438698.
Wederpartij: diegene die de gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard, te weten: opdrachtgever.Opdrachtgever: diegene die de opdracht heeft verstrekt tot het stylen van een bruiloft, of in wiens naam Oh happy day een bruiloft of evenement organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt opdrachtgever ook wel aanvrager genoemd.
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Artikel 1 – ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Oh happy day alsmede op overeenkomsten gesloten met opdrachtgever(s),met inbegrip van de wijzigingen daarvan, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

1.2 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventueel door opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, wordt door Oh happy day uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden treden daarvoor in de plaats.

Artikel 2 – TOTSTANDKOMING EN INHOUD OVEREENKOMST

2.1 De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend, aan druk-, zetfouten en verschrijvingen alsmede aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.
2.2 Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de op de offerte vermelde datum.
2.3 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Oh happy day niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs.
2.4. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk een aanbod Oh happy day aanvaardt.
2.5 Indien Oh happy day op verzoek van aanvrager met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, maar tussen partijen geen overeenkomst van opdracht tot stand komt, is aanvrager gehouden de Oh happy day gemaakte kosten te vergoeden. Met de gemaakte kosten worden o.a. onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d.

Artikel 3 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Oh happy day is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van de door opdrachtgever ondertekende offerte en betaling van de eerste 50% van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 7.1.
3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Oh happy day het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen.
3.3 De kosten voor de hulp van derden en de kosten verband houdend met de door die derden in redelijkheid gewenste faciliteiten komen voor rekening van opdrachtgever. Die kosten zijn niet inbegrepen in het tussen partijen overeengekomen bedrag, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is.
3.4 Andere personen dan bedoeld in artikel
3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
3.5 Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na daarover met Oh happy day overeenstemming te hebben bereikt, daar het op directe of indirecte wijze betrekken van een derde bij de uitvoering van de opdracht belangrijke invloed kan hebben op de mogelijkheden Oh happy day om de opdracht correct uit te voeren. Het bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op Oh happy day.

Artikel 4 – MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Oh happy day overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Oh happy day gewenste vorm en wijze aan Oh happy day ter beschikking worden gesteld.
4.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Oh happy day onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

4.3 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Oh happy day ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.
4.4 Tenzij uit de aard van de opdracht anders voortvloeit zal opdrachtgever het door Oh happy day noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Oh happy day in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen verrichten.
4.5. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ter beschikking stellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 5 – WIJZIGEN VAN DE OPDRACHT

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Oh happy day de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
5.3 in afwijking van lid 5.2 zal Oh happy day geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Oh happy day kunnen worden toegerekend
5.4 Oh happy day behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen en onverwachte redelijkerwijs noodzakelijke hogere kosten, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan opdrachtgever door te berekenen. Oh happy day is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.
5.5 Bovendien mag Oh happy day het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan, Oh happy day, dat in redelijkheid niet van Oh happy day mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Oh happy day zal opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Oh happy day zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 6 – HONORARIUM

Het honorarium van Oh happy day is exclusief onkosten van Oh happy day, tenzij is anders afgesproken, en exclusief declaraties van door Oh happy day ingeschakelde derden.

Artikel 7 – BETALING

7.1 Het overeengekomen bedrag wordt afhankelijk van de aard van de opdracht op verschillende wijzen gefactureerd. Bij de styling van een bruiloft, zowel in binnen- als in buitenland, wordt het overeengekomen bedrag in twee delen gefactureerd: 50% bij het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, 50% vier weken voor de bruiloft.
7.2 Betaling door opdrachtgever moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk tussen opdrachtgever Oh happy day anders is overeengekomen.
7.3 Na de dag van de bruiloft ontvangt opdrachtgever eventueel een extra factuur op basis van nacalculatie, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen van de overeenkomst van opdracht.

7.4 Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting voor het niet-betwiste deel van de factuur niet op.
7.5 Opdrachtgever die niet tijdig betaald, is van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist Oh happy day is alsdan gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten. Oh happy day heeft bij verzuim van opdrachtgever voorts de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot aan de dag van betaling en een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten ten bedrage van 15% van het overeengekomen bedrag.
7.6 Oh happy day heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
7.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het volledige factuurbedrag.

Artikel 8 – ONDERZOEK, KLACHTEN EN RECLAMES

8.1. Reclames dienen uiterlijk binnen 4 weken, na de dag van de bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Oh happy day te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Oh happy day in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Oh happy day slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 9 – ONTBINDING, BEËINDIGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
9.1 Oh happy day heeft het recht een overeenkomst te beëindigen, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.
9.2 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, Oh happy day gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Oh happy day op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Oh happy day de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Opdrachtgever is verplicht een bruiloftsverzekering af te sluiten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.
9.5 Indien opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Oh happy day gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan de artikel 3.2 genoemde derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden met een minimum van 75% van het overeengekomen bedrag bij annulering tot 4 weken voor de dag van de bruiloft; 90% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1 tot 4 weken voor de dag van de bruiloft en 100% van het overeengekomen bedrag bij annulering in de laatste week voor de dag van de bruiloft of bij annulering op de dag van de bruiloft.

Artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Oh happy day zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Oh happy day onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Oh happy day voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Oh happy day die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, Oh happy day slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal het overeengekomen bedrag.

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de tekortkoming van Oh happy day in de nakoming van de overeenkomst vast te stellen, indien deze aan Oh Happy Day toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
10.3 Oh happy day is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van opdrachtgever, en/of schade wegens door Oh happy day gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.
10.4 De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Oh happy day voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden als bedoeld in artikel 4.2.
10.5 Oh happy day is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Oh happy day of derden.

Artikel 11 – VRIJWARING

11.1 Opdrachtgever vrijwaart Oh happy day voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan Oh happy day onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met handelen of nalaten die opdrachtgever is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid Oh happy day en tenzij enige dwingende (inter) nationale wet of regelgeving een dergelijke bepaling niet toestaat.
11.2 Opdrachtgever vrijwaart Oh happy day voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

11.3 Opdrachtgever vrijwaart Oh happy day voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 3.2 en voor aanspraken van derden als bedoeld in artikel 3.4.
11.4 Indien opdrachtgever aan Oh happy day informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 – OVERMACHT

12.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming Oh happy day niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Ziekte en/of een ongeval vallen tevens onder overmacht.
2.2 Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door Oh happy day op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de opdrachtgever niet aan Oh happy day bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn. Als dan wordt opdrachtgever zo spoedig mogelijk mondeling van de overmacht op de hoogte gesteld.

12.3 Voor zoveel Oh happy day ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, Oh happy day gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat aan opdrachtgever te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst en met in acht name van de bepalingen 7.2, 7.4, 7.5 en 7.6.

Artikel 13 – GEHEIMHOUDING

13.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
13.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Oh happy day gehouden is vertrouwelijke informatie aan een door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en Oh happy day zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan verschoningsrecht, dan Oh happy day niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van beweerdelijk dientengevolge geleden en te lijden schade.

Artikel 14 – INTELLECTUELE EIGENDOM

14.1 Oh happy day behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt en/of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, en ten aanzien waarvan zij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.
14.2 Het is opdrachtgever verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van Oh happy day , een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of exploitatie is slechts na verkregen schriftelijke toestemming Oh happy day toegestaan.

Artikel 15 – GESCHILLEN

15.1 Geschillen tussen Oh happy day en opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Oh happy day. Rechtbank in de woonplaats van de particulier opdrachtgever is mede bevoegd.
15.2 Opdrachtgever heeft het recht om binnen een maand nadat Oh happy day zich jegens hem op lid 1 heeft beroepen, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – CORONA -COVID 19
16.1 Opdrachtgever die door de gevolgen van enkel en alleen het virus Corona Covid 19 de opdracht wenst te verplaatsen naar een andere datum, mag eenmalig kosteloos verplaatsen naar een andere datum voor 15 April 2021. Dit altijd in overeenstemming en samenspraak met Oh happy day.  Dit met uitzondering van de schoolvakanties van regio Zuid Holland, feestdagen en de maand December.
16.2 Wij houden de datum 15 April 2021 aan in verband met het trouwseizoen van 2021 welke vanaf 16 April van start zal gaan. Dit is noodzakelijk om inkomsten derving zo veel mogelijk te beperken.
16.3 Alle kosten die voortvloeien uit het verplaatsen van de bruiloftsdatum zijn voor de opdrachtgever. Denk hierbij aan kosten als extra logistieke kosten, reeds geboekte verblijfskosten, hogere inkoop prijzen, inzet van extra personeel etc.
16.4 De factuur dient de opdrachtgever te voldoen zoals in eerdere opdracht overeengekomen.
16.5 Indien de bruiloft door de gevolgen van Corona Civid 19 geheel word geannuleerd dan gelden de algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op elke verandering en of wijziging in de overeenkomst zoals vermeld in artikel 5 en 9.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT Op elke overeenkomst tussen Oh happy day en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Oh happy day bruiloft styling
Hoofdstraat 206 2351AR Leiderdorp
M 06-51812467 E ohhappyday@hotmail.nl I www.ohhappyday.nl
KvK 65438698
BTW identificatienummer NL001981022B57
Omzetbelastingnummer: 175139088B01
NL32KNAB 0259 9303 26  Oh happy day